Mark↓语法笔记

总是忘Markdown的语法,写篇博客总结一下

于是又水了一篇博客( ̄▽ ̄)”

标题

代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# h1
## h2
### h3
#### h4
##### h5

h1
===
h2
---

效果

h1

h2

h3

h4

h5

h1

h2

引用

引用支持嵌套,注意引用的行与行之间要空一行,要不然还是会连在一起。 (VSCode写的时候是这样的,然而好像你们看到的并不会)

代码

1
2
3
4
> 苟利国家生死已
>
> 岂因祸福趋避之
> ——林则徐

效果

苟利国家生死已

岂因祸福趋避之
——林则徐

代码片段

代码

1
使用`rm -rf /`命令来获得一个女朋友(误)

效果

使用rm -rf /命令来获得一个女朋友(误)

代码块

使用三个反引号或者三个波浪号开启或关闭代码块

代码

1
2
3
4
5
6
7
```c++
#include<iostream>
int main() {
std::cout << "萌豚废宅想要女朋友" << std::endl;
return 0;
}
```

效果

 • C++
  1
  2
  3
  4
  5
  #include<iostream>
  int main() {
  std::cout << "萌豚废宅想要女朋友" << std::endl;
  return 0;
  }

链接

代码

1
2
3
[Github](https://www.github.com "最大的同性交友网站")
[blog][1]
[1]: https://0x4f5da2.github.io "My blog"

效果

Github

blog

图片

代码

1
![](./images/favicon-32x32-next.png "description")

效果

带有链接的图片

代码

1
[![](./images/favicon-32x32-next.png "description")](https://www.github.com)

效果

序表

在VSCode里1.显示的是序号,不知道这边怎么又不太对了

代码

1
2
3
4
5
6
7
* one
* two
* three
* four
1. five
1. six
1. seven

效果

 • one
  • two
  • three
 • four
  1. five
  2. six
  3. seven

序表中的代码块

代码

1
2
3
* code

CryptoJS.AES.encrypt(word,pwd).toString();

效果

 • code

  CryptoJS.AES.encrypt(word,pwd).toString();
  

表格

代码

1
2
3
4
| a | b | c |
|:-------:|:- | ----------:|
| 居中 | 左对齐 | 右对齐 |
|=========|=============|==============|

效果

a b c
居中 左对齐 右对齐
========= ============= ==============

杂七杂八

这边斜体好像也不太对了(⊙﹏⊙)

代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*斜体*
_斜体_
**加粗**
***加粗+斜体***
**_加粗+斜体_**
~~删除线~~
Z<sup>a</sup>
Z<sub>a</sub>
<kbd>Ctrl</kbd>
***
* * *
---
<@xxx.com>

效果

斜体

_斜体_

加粗

加粗+斜体

加粗+斜体
删除线

Za

Za

Ctrl
xxx@xxx.com

其他参考资料